Wat is een directeur grootaandeelhouder, kortweg DGA?

Home->Actueel, Geen onderdeel van een categorie->Wat is een directeur grootaandeelhouder, kortweg DGA?

Wat is een directeur grootaandeelhouder, kortweg DGA?

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) is de statutaire bestuurder van de vennootschap en is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen als tevens aan een van de volgende voorwaarden voldaan is:

  • (Samen met zijn/haar echtgenoot) houder van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen
  • (Samen met zijn/haar echtgenoot) houder van een zodanig aantal aandelen, dat de overige aandeelhouders geen versterkte meerderheid hebben, als in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap
  • Statutaire bestuurders in de algemene vergadering van de vennootschap allen een (bijna) gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen
  • Samen met zijn bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad houder is van aandelen die ten minste 2/3e deel van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen
  • Zeggenschap in de algemene vergadering van de vennootschap door tussenkomst van een rechtspersoon.

Een DGA die niet is verzekerd voor de werknemersverzekeringen, maar wel een inhouding ZVW?

De vennootschap draagt hiervoor dan dus geen premies werknemersverzekeringen af. Wel wordt er ZVW premie afgedragen, dit betreft het lage percentage als inhouding op het nettoloon. Dit wijkt af van reguliere werknemers, om dit te compenseren zijn er DGA’s die een ZVW bijdrage ontvangen maar in praktijk is dit regulier loon onder een andere noemer.

De kostprijs van een DGA loon is in bijna alle gevallen heel eenvoudig te bepalen omdat er geen kosten boven op de brutobedragen komt. 5.000.- euro loon kost dus ook 5.000.- euro, vakantierechten buiten beschouwing gelaten.

De wet schrijft voor dat een DGA verplicht is om het gebruikelijke DGA loon uit te betalen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld (44.000,- euro in 2016), maar indien 70% van het hoogste loon dit bedrag overstijgt zal dit bedrag moeten worden aangehouden. Of er voldoende middelen zijn om dit uit te betalen is hierin niet relevant, wel bestaan er mogelijkheden om een verlaagd DGA loon aan te vragen vanwege de opstart van het bedrijf of een aantoonbare parttime DGA functie. Dit verzoek wordt doorgaans door de accountant opgesteld daar de argumentatie veelal uit de financiële administratie moet komen. Voor de toetsing van het gebruikelijke loon mogen alle belastbare componenten mee worden geteld, dus ook vakantiegeld en de auto van de zaak, maar niet de kilometervergoeding of de 30% regeling voor expats.

By | 2017-03-16T11:36:10+00:00 augustus 11th, 2016|Actueel, Geen onderdeel van een categorie|0 Comments
Logo Header Menu